Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez STALMAX 2 siedzibą w Gostyninie – wersja obowiązująca od 01.01.2004 roku.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez STALMAX 2 jako sprzedawcę.
2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

  • Sprzedawca – STALMAX 2 z siedzibą w Gostyninie;
  • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży, (kontrahent STALMAX 2), odbierający dostawę, usługobiorca;
  • Strony – Sprzedawca i Kupujący;
  • Ogólne Warunki – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez STALMAX 2 z siedzibą w Gostyninie”;
  • Towar – towary handlowe sprzedawane przez STALMAX 2 w ramach umowy z kontrahentem;
  • Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę w związku z zawartą umową sprzedaży.

3. Niniejsze Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
5. Ogólne Warunki Sprzedaży umieszczone są w siedzibie firmy co umożliwia Kupującemu zapoznanie się z ich treścią, ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, o czym jest poinformowany przed zawarciem umowy. Ponadto OWS mogą zostać doręczone Kupującemu (w tym również za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej) przed zawarciem umowy.
6. Jakiekolwiek standardowe warunki przedstawione przez Kupującego oraz jakiekolwiek broszury, katalogi, instrukcje obsługi i ulotki Sprzedawcy mające charakter informacyjny lub korespondencja pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą nie będą miały żadnego skutku prawnego.
II. Zawarcie umowy
1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Postanowienia ustępu 1 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
4. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub osobiście. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
III. Prawo własności
1. Sprzedawca zastrzega, ze prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
IV. Cena
1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
2. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według kursu sprzedaży danej waluty dla dewiz w Narodowym Banku Polskim z dnia poprzedzającego faktyczne wydanie towaru (o ile wydanie nastąpiło w terminie) lub z dnia, w którym upływa termin wydania towaru uzgodniony przez strony.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
5. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów zakupu przez Sprzedawcę danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.
6. Sprzedawca zastrzega, że przy sprzedaży towarów hutniczych wg tzw przelicznika wagi teoretycznej, przy której ciężar towaru ustalany jest według jego rozmiaru, wagę towaru określa się na podstawie wag teoretycznych i w oparciu o ten ciężar obliczana jest cena, przy czym:
a) dla towarów, których ciężar ustalany jest według ich długości (wszystkie wyroby długie) przyjmuje się ciężar teoretyczny wskazany w katalogach wyrobów hutniczych dostępnych u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy i w siedzibie firmy.
7. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
8. Ceny obejmują koszt załadunku towaru w magazynie Sprzedawcy i nie obejmują kosztów transportu oraz wyładunku chyba że uzgodniono inaczej.
9. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
10. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu w umowie kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go zmienić lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to dotyczy wszystkich umów, których przedmiot nie został jeszcze wydany Kupującemu. W razie braku wolnego limitu Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar przed jego wydaniem.
V. Zabezpieczenia
1. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą towaru Sprzedawca podejmuje różne środki zabezpieczające.
2. Kupujący wystawi i wręczy Sprzedawcy weksel in blanco.
3. Wręczenie weksla powinno nastąpić przed datą pierwszego wydania towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem towaru.
4. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w 14 dni po wykonaniu umowy przez strony.
5. Sprzedawca może zwolnić Kupującego od wymogu wystawienia i wręczenia weksla.
VI. Odbiór towaru i jego właściwości
1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
2. Jeżeli Kupujący przetworzy towar w jakikolwiek sposób, Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem.
3. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
4. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
5. Za towary określone jako „drugi gatunek”, nawet w przypadku przekazania dokumentacji technicznej z nimi związanej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Wyłączona zostaje również w tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Kupujący bierze na siebie ryzyko z tytułu przeznaczenia i zastosowania zakupionego u Sprzedawcy towaru.
6. Potwierdzone przez nas terminy dostaw nie są wiążące, chyba że wyraźnie zostaną one określone w potwierdzeniu zamówienia jako wiążące. Zobowiązania Sprzedawcy dotyczące dostaw obowiązują z zastrzeżeniem otrzymania przez Sprzedawcę kompletnej, terminowej oraz prawidłowej dostawy od jego dostawców.
7. Ze względu na tolerancję wag elektronicznych wykorzystywanych w firmie wydawany towar w ilości do 100 kg sprzedawany jest wg przeliczników danego asortymentu.
VII. Wady rzeczy sprzedanej
1. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, najpóźniej w przeciągu 3 dni od dnia ich odbioru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, jeżeli to możliwe dokonuje na dokumencie przewozowym pisemnej adnotacji, w obecności kierowcy dostarczającego towar i z jego podpisem. Tak sporządzony dokument Kupujący przekaże najpóźniej w przeciągu 3 dni od dostawy Sprzedawcy w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Jeżeli to możliwe, kopia dokumentu powinna być przekazana kierowcy, który dostarczył towar
3. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.
4. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
5. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
6. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
7. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
8. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
9. Przyjęte w handlu odstępstwa a także przyjęte w branży dostawy większej lub mniejszej ilości są dopuszczalne i nie stanowią o uchybieniach. Wadą nie jest również, o ile nie uzgodniono inaczej, rdzewienie nalotowe.
10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
VIII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.
1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
2. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny wydanego nieterminowo towaru za każdy dzień zwłoki. Kara ta nie może jednak przekroczyć 10% ceny wydanego nieterminowo towaru.
3. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania. Kara ta nie może być naliczana za więcej niż 30 dni opóźnienia. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w punkcie V ust. 3 niniejszych Ogólnych Warunków, przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna.
4. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Postanowienie ust. 3 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.
8. W związku z tym, że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy.
9. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w części wykonanej.
10. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.
IX. Właściwość sądu, prawo.
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Sprzedawcy.
2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
X. Inne postanowienia
1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
2. Jeżeli na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedawca jest uprawiony odstąpić od umowy przyjmuje się, iż może on z tego prawa skorzystać w terminie 90 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej przesłankę odstąpienia. Prawa tego nie niweczy fakt wykonywania umowy przez Sprzedawcę po zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. Sprzedawca ma prawo przelewania wierzytelności przysługujących mu od Kupującego i prawo to nie może być umownie ograniczone.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.